TOUR 2018/19

  • Sep Oct Nov Dec Jan//Fukuoka.Japan
  • February//Tokyo.Japan
  • March//Seoul.Korea (26-02 to 14-03)
  • March //Melbourne.Australia (16-03 to 04-04)
  • April//Newcastle.Australia (05-04 to 07-04) 
  • April//Sidney.Australia (07-04 to 13-04)
  • May // Buenos Aires.Argentina